Kategoria: Power Shell

Powershell Script PanE

Close an open script CTRL+F4 Go to next script CTRL+TAB Go to pre­vi­ous script CTRL+SHIFT+TAB NOTE: The short­cuts for switch­ing between tabs is con­tex­tu­al. To switch between tabs using the above sequence, Script Pane must be in focus. Start snip­pets CTRL+J Toggle regions CTRL+M Find in script CTRL+F Find next in script F3 Find pre­vi­ous in…
Czytaj dalej

Parametry PowerShell_ISE.exe

ParametersPowerShell_ISE.exe ‑File "file1.ps1, file2.ps1" [Opens file1 & file2] ‑NoProfile [Does not run pro­file script] ‑MTA [Starts ISE in MTA mode]

Skróty PowerShell

new script CTRL+NOpen a script CTRL+ONew PowerShell tab CTRL+TOpen a remote tab CTRL+SHIFT+RClose an open tab Ctrl+WGo to next PowerShell tab CTRL+TABGo to pre­vi­ous PowerShell tab CTRL+SHIFT+TAB  NOTE: To switch between tabs using the above sequence, Console Pane must be in focus. PowerShell ISE help F1Show Command CTRL+F1 NOTE: Remember that both com­mands require you to…
Czytaj dalej

Wysyłka emaili za pomocą SMTP

Prezentujemy uni­w­er­sal­ny kod Power Shell dzię­ki które­mu moż­na za pośred­nictwem ser­w­era SMTP wysyłać emaile do admin­is­tra­to­ra czy też innego, dowol­nego użytkown­i­ka pocz­ty elektronicznej:

Stop, Start, Enable or Disable Service

Poniżej skrypt w Power Shellu do star­towa­nia, zatrzymy­wa­nia i zmi­any sta­tusu usługa­mi w Windows. Zarządzanie usługa­mi moż­na prowadz­ić na zdal­nej maszynie Windows.

Zadzwoń teraz!