Sniffer Wireshark

Wireshark jest snif­fer­em dostęp­nym na wiele sys­temów oper­a­cyjnych, znanym w przeszłoś­ci też jako Ethereal. 
Sniffer, nazy­wany też anal­iza­torem sieciowym lub anal­iza­torem paki­etów jest cen­nym narzędziem admin­is­tra­torów sieci,
zaawan­sowanych użytkown­ików oraz entuz­jastów. Wireshark pozwala śledz­ić paki­ety przesyłane przez wybrany inter­fe­js sieciowy i
dzię­ki temu rozwiązy­wać prob­le­my z aplikac­ja­mi sieciowy­mi lub też
podglą­dać sposób wymi­any danych przez daną aplikację.
Oprogramowanie snif­fera pozwala na łatwą anal­izę ruchu sieciowego
i dos­tosowanie fire­wal­li do konkret­nych potrzeb.

wireshark

Wireshark Win ver.32 bit
Wireshark Win ver.64 bit

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *