Archiwa tagu: procesy

Kończenie procesu LINUX

Dwa polece­nia do zamyka­nia pro­ce­su (pot. zabi­ja­nia pro­ce­su). Stosowane w celu zamknię­cia pro­gra­mu, zakończa­nia niepotrzeb­nych pro­cesów to kill i kil­lall. Czytaj dalej Kończenie pro­ce­su LINUX

Share Button

Wyświetlenie PID procesu

Prezentujemy dwa przy­datne polece­nia, poda­jące PID polece­nia. Czytaj dalej Wyświetlenie PID pro­ce­su

Share Button

linux — uruchamianie procesu w tle

Terminal umożli­wia uruchami­an­ie kilku pro­gramów naraz, przełączanie się pomiędzy nimi pole­ga na prze­suwa­niu pro­gra­mu z „pier­wszego planu” w „tło”. Tylko pier­ws­zo­planowy pro­ces może odbier­ać dane od użytkown­i­ka.

Czytaj dalej lin­ux — uruchami­an­ie pro­ce­su w tle

Share Button

top — polecenie przedstawiające aktywność systemu

Niewielki pro­gram o nazwie top przed­staw­ia w dynam­iczny, cza­su rzeczy­wis­tego przegląd sys­te­mu np. akty­wnoś­ci pro­cesów. Domyślnie, wyświ­et­la najbardziej zasobożerne zada­nia pro­ce­so­ra uru­chomione na ser­w­erze.

Czytaj dalej top — polece­nie przed­staw­ia­jące akty­wność sys­te­mu

Share Button