Kategoria: Windows 8

Konto gość (ang. guest account) w WINDOWS 10

Istnieją 2 sposo­by aktywacji kon­ta gość w Windows 10. Pierwszy do wyk­lika­nia: 1. Prawoklik na Komputer -> Zarządzaj 2. Po lewej szukaj Użytkownicy i grupy lokalne następ­nie z grupy wybierz Użytkownicy 3. Dwuklik na Gość 4. Odznacz opcję "Konto jest wyłąc­zone". Drugi sposób, trochę do wpisy­wa­nia: 1. ALT + X 2. Wiersz polece­nia (Administrator) 3. Wpiszujesz: net…
Dowiedz się więcej

Usunięcie sieci WiFi Windows8

Zdarza się że trze­ba usunąć infor­ma­c­je o sieci­ach Wifi wpisanych w ustaw­ienia sys­te­mu Windows8 lub Windows8.1. Ten wymóg pojaw­ia się pod­czas kon­serwacji sys­te­mu Windows lub pod­czas awarii ustaw­ień związanych z sieci­a­mi Wifi kiedy restart inter­fe­j­su WLAN lub całego sys­te­mu Windows nie przynosi efektu.

Skróty klawiaturowe WINDOWS 8

Ciekawy artykuł przy­bliża­ją­cy tem­at skrótów klaw­iatur­owych w sys­temie oper­a­cyjnym Windows 8. Po jego przy­bliże­niu, nie straszne nam będą prace w sys­temie Windows 8 bez zain­stalowanego dodatku Windows Start firm trzecich…

Powiększenie pliku VHD

W pra­cy admin­is­tra­to­ra który uży­wa sys­temów wirtu­al­iza­cji, zachodzi potrze­ba zmi­any rozmi­aru plików .vhd na więk­szy. Istnieje proste rozwiązanie na real­iza­cję tego zadania…

Nazwa pliku REMOTE DESKTOP — Zdalny pulpit

Plik do kon­soli pul­pitu zdal­nego (ang. remote desk­top) moż­na znaleźć w sys­temie pod ścieżką: %SystemRoot%\System32\mstsc.exe, co zazwyczaj oznacza ścieżkę c:\windows\system32\mstsc.exe . *Domyślnie ser­w­er RDP jest dostęp­ny na por­cie TCP, UDP 3389.

Zadzwoń teraz!