Kategoria: Windows 7

Konto gość (ang. guest account) w WINDOWS 10

Istnieją 2 sposo­by aktywacji kon­ta gość w Windows 10. Pierwszy do wyk­lika­nia: 1. Prawoklik na Komputer -> Zarządzaj 2. Po lewej szukaj Użytkownicy i grupy lokalne następ­nie z grupy wybierz Użytkownicy 3. Dwuklik na Gość 4. Odznacz opcję "Konto jest wyłąc­zone". Drugi sposób, trochę do wpisy­wa­nia: 1. ALT + X 2. Wiersz polece­nia (Administrator) 3. Wpiszujesz: net…
Dowiedz się więcej

Edytor polis się nie uruchamia

Nie moż­na odnaleźć pliku gpedit.msc? Edytor polis się nie uruchamia? Tak, w nis­kich wer­s­jach (Starter, Home) Windows to możli­we. Poniżej przed­staw­iamy sposób na rozwiązanie tego problemu:

Zarządzanie polisami Windows

Systemy Windows oprócz zarządza­nia pan­elem sterowania,mają ogromne możli­woś­ci zarządza­nia przez edy­tor polis. Jak wielkie możli­woś­ci ma ta przys­tawka moż­na ocenić samemu.

Pokaż ukryte pliki

Poniżej opisano sposób wyświ­et­la­nia ukry­tych plików i folderów.

Kopia aktywacji systemu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Jednym ze sposobów wyko­na­nia kopii aktywacji sys­te­mu Windows oraz odczy­tanie numeru seryjnego jest uru­chomie­nie niedużego pro­gra­mu Advanced Token Manager…

Zadzwoń teraz!