Edytor polis się nie uruchamia

Edytor polis się nie uruchamia

Nie moż­na odnaleźć pliku gpedit.msc? Edytor polis się nie uruchamia? Tak, w nis­kich wer­s­jach (Starter, Home) Windows to możli­we. Poniżej przed­staw­iamy sposób na rozwiązanie tego problemu:

W przy­pad­ku kiedy w otwier­a­jąc plik gpedit.msc,

msc1

ukazu­je się ekran:

msc2

Pobieramy pro­gram insta­la­cyjny z tego miejs­ca. Otwieramy, instalu­je­my pobrany plik:

msc3

Funkcja gpedit.msc została zain­stalowana. Aby ją otworzyć wybier­amy Windows+R lub wyszuku­je­my w Start — gpedit.msc. Jeśli nic nie zna­jdziemy, to uruchami­amy ponown­ie komputer.

msc4

Przy uru­chomie­niu wybier­amy w jakiej wer­sji chce­my otworzyć. 32 bitowy zadzi­ała na każdym sys­temie, ale aby sprawdz­ić jaką wer­sję sys­te­mu mamy, sprawdza­my w Komputer -> Prawy przy­cisk myszy -> Właściwości.

msc5

Po tych oper­ac­jach mamy dostęp do przys­taw­ki gpedit.msc .

capture_001_22102014_015343

W przy­pad­ku kiedy po restar­cie edy­tor polis by nie dzi­ałał, prze­jdź do folderu  ‘SysWOW64′ zlokali­zowanego w C:\Windows. Skopiuj z niego do kat­a­logu C:\Windows\System32:

Folder 'GroupPolicy'
Folder 'GroupPolicyUsers'
Plik 'Gpedit.msc'

Gotowe!!!

Share Button

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń teraz!