Instalacja Oracle Database Express Edition

Artykuł przed­staw­ia mech­a­nizm insta­lacji ser­w­era bazo­danowego Oracle Database Express Edition 11g Release 2 for Windows x64. Sama insta­lac­ja tej wer­sji ser­w­era jest prostym pro­ce­sem, inne mech­a­nizmy, w tym tworze­nie bazy danych, zarządzanie ser­w­erem zostaną przed­staw­ione w innym artykule.

Wersję insta­la­cyjną moż­na pobrać stąd:
32bit (OracleXE112_Win32.zip)
64bit (OracleXE112_Win64.zip)

Po pobra­niu odpowied­niego dla naszej wer­sji sys­te­mu oper­a­cyjnego pliku i uru­chomie­niu go na prawach admin­is­tra­to­ra,

capture_003_22102014_061152
rozpoczy­namy pro­ces insta­lacji.

capture_004_22102014_061239 capture_005_22102014_061320
Akceptujemy prawa licen­cyjne:

capture_006_22102014_061335
Wybieramy kat­a­log insta­lacji — w przykładzie podano domyśl­ny, sug­erowany przez insta­la­tor:

capture_007_22102014_061350
Podajemy hasło dla wbu­dowanego kon­ta SYS i SYSTEM bazy danych ORACLE.

capture_008_22102014_061426

Następny ekran pokazu­je nam pod­sumowanie z ustaw­ieni­a­mi insta­lacji ser­w­era ORACLE:

capture_009_22102014_062028
I ekrany koń­cowe pro­ce­su insta­lacji:

capture_010_22102014_061546

 

capture_011_22102014_063141
Gotowe!

 

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *