Archiwa tagu: wirtualizacja

Konwersja partycji Windows/Linux do pliku maszyny wirtualnej

Nic nie zda­je się skom­p­likowane, tylko braku­je narzędzi :). Jednak dzię­ki pro­gramis­tom życie sta­je się prost­sze. Przedstawiam opro­gramowanie służące do kon­wer­sji par­ty­cji na której zna­j­du­je się sys­tem oper­a­cyjny Windows lub Linux na plik wirtu­al­ny. Czytaj dalej Konwersja par­ty­cji Windows/Linux do pliku maszyny wirtu­al­nej

Share Button

Powiększenie pliku VHD

W pra­cy admin­is­tra­to­ra który uży­wa sys­temów wirtu­al­iza­cji, zachodzi potrze­ba zmi­any rozmi­aru plików .vhd na więk­szy. Istnieje proste rozwiązanie na real­iza­cję tego zada­nia…

Czytaj dalej Powiększenie pliku VHD

Share Button