Problem z drukowaniem w RDP

Problem ten zauważono w wer­sji Windows Server 2008R2, ale może doty­czyć też innych sys­temów. Może część artykułu będzie przy­dat­na w innych sys­temach rodziny Windows, poda­je­my więc zatem rozwiązanie…

1) Na ser­w­erze RDP jako admin­is­tra­tor odpalamy Start -> gpedit.msc -> Konfiguracja kom­put­era -> Szablony admin­is­tra­cyjne -> Składniki sys­te­mu win­dows -> Usługi pul­pitu zdal­nego -> Host sesji pul­pitu zdal­nego -> Przekierowanie drukarek :
a) wyłącza­my opc­je : "Użyj najpierw sterown­i­ka drukar­ki Łatwe drukowanie w usłu­gach pul­pitu zdalnego"
b) moż­na też wyłączyć opc­je : "Określ zachowanie rez­er­wowego sterown­i­ka drukar­ki ser­w­era hos­ta sesji pul­pitu zdalnego"
3) Odpalamy Start > cmd > odpalamy polece­nie : gpup­date /force i wyl­o­gowu­je­my się z pulpitu
4) Na stron­ie pro­du­cen­ta drukar­ki szukamy sterown­ików dla naszej drukar­ki dla właś­ci­wej wer­sji Windowsa Server i instalu­je­my je
5) Warto ust­wiaw­ić : na kom­put­erze z którego się łączymy(klient) Odpalamy Start -> Urządzenia i drukar­ki -> Prawy klik na drukarce -> Właściwości drukar­ki -> Port odhacza­my Włącz obsługę dwukierunk­ową , Zaawansowane odhacza­my Włącz zaawan­sowane funkc­je drukowania
6) Logujemy się na RDP i nasza drukar­ka powin­na już działać

Share Button

1 myśl na temat “Problem z drukowaniem w RDP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *