Archiwa tagu: cisco

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Czytaj dalej Domyślne hasła routerów

Share Button

Konfiguracja interfejsów CISCO

W artykule przed­staw­iamy mech­a­nizm kon­fig­u­racji inter­fe­jsów CISCO. To czyn­noś­ci wstęp­ne służące dal­szym pro­ce­som kon­fig­u­racji…
Czytaj dalej Konfiguracja inter­fe­jsów CISCO

Share Button

CISCO Show — czyli prawdzanie bieżącej konfiguracji…

W tym krótkim artykule zajmiemy się polece­niem "show" urządzeń CISCO.  Lista pole­ceń show jest boga­ta, warto przys­woić lub przy­pom­nieć najważniejsze z nich…

Czytaj dalej CISCO Show — czyli prawdzanie bieżącej kon­fig­u­racji…

Share Button

Konfiguracja haseł CISCO

Hasło kon­soli:

Router(config)#line con­sole
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password haslo

o Hasło wirtu­al­nych ter­mi­nali (tel­net):

Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password haslo

o Hasło try­bu “priv­ilidged”:
nieza­szyfrowane:

Router(config)#enable pass­word haslo

lub zaszyfrowane:

Router(config)#enable secret haslo

w przy­pad­ku gdy skon­fig­u­ru­je­my oba hasła, akty­wne jest hasło zaszyfrowane

o Zaszyfrowanie wszys­t­kich haseł:

Router(config)# ser­vice pass­word-encryp­tion

Share Button

Konfiguracja nazwy hosta CISCO

Router(config)# host­name NAZWAHOSTA
NazwaRoutera(config)#

Share Button