Kategoria: CISCO

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Konfiguracja interfejsów CISCO

W artykule przed­staw­iamy mech­a­nizm kon­fig­u­racji inter­fe­jsów CISCO. To czyn­noś­ci wstęp­ne służące dal­szym pro­ce­som konfiguracji…

CISCO Show — czyli prawdzanie bieżącej konfiguracji…

W tym krótkim artykule zajmiemy się polece­niem "show" urządzeń CISCO.  Lista pole­ceń show jest boga­ta, warto przys­woić lub przy­pom­nieć najważniejsze z nich…

Konfiguracja haseł CISCO

Hasło kon­soli: Router(config)#line con­sole Router(config-line)#login Router(config-line)#password haslo o Hasło wirtu­al­nych ter­mi­nali (tel­net): Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#login Router(config-line)#password haslo o Hasło try­bu “priv­ilidged”: nieza­szyfrowane: Router(config)#enable pass­word haslo lub zaszyfrowane: Router(config)#enable secret haslo w przy­pad­ku gdy skon­fig­u­ru­je­my oba hasła, akty­wne jest hasło zaszyfrowane o Zaszyfrowanie wszys­t­kich haseł: Router(config)# ser­vice password-encryption

Konfiguracja nazwy hosta CISCO

Router(config)# host­name NAZWAHOSTA NazwaRoutera(config)#

Zadzwoń teraz!