Tworzenie nośnika instalacyjnego dla Windows 10

Tworzenie nośnika instalacyjnego dla Windows 10

Microsoft w roku 2015, przy­go­tował narzędzie służące do  insta­lacji lub ponownej insta­lacji sys­te­mu oper­a­cyjnego Windows 10. Dzięki niemu insta­lac­ja sys­te­mu Windows 10 jest bard­zo prosta…

Zaczynamy!

Pobieramy 2 pli­ki instalacyjne:

Dla sys­temów 32-bitowych
Dla sys­temów 64-bitowych

W naszym przy­pad­ku będzie potrzeb­ny pen­drive o pojem­noś­ci przy­na­jm­niej 4GB.

W naszym przy­pad­ku wybier­amy opcję "Utwórz nośnik insta­la­cyjny dla innego komputera".

capture_001_03012016_211240

* Poza sce­nar­iuszem mamy jeszcze od dys­pozy­cji opcję "Uaktualnij ten kom­put­er ter­az". Opcję ta może­my wybrać bezpośred­nio z sys­te­mu oper­a­cyjnego Windows 7 lub Windows 8 (8.1).

Wybieramy opcję utworzenia "Dysk flash USB"

capture_003_03012016_211416

*Można też pobrać obraz — plik ISO który moż­na zapisać później na nośniku DVD.

Wybieramy język insta­lacji, wer­sję i architek­turę (32 i 64 bit na opisy­wanym przy­pad­ku). Pamiętamy że musimy zachować zgod­ność z licencją.

capture_002_03012016_211359

Wybieramy dysk flash USB > Dalej

capture_001_03012016_211907

Czekamy na zakończe­nie pro­ce­su insta­lacji na nośniku wymiennym.

capture_002_03012016_212853

Share Button

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!