Archiwa tagu: ADMIN

Tworzenie nośnika instalacyjnego dla Windows 10

Microsoft w roku 2015, przy­go­tował narzędzie służące do  insta­lacji lub ponownej insta­lacji sys­te­mu oper­a­cyjnego Windows 10. Dzięki niemu insta­lac­ja sys­te­mu Windows 10 jest bard­zo pros­ta…

Czytaj dalej Tworzenie nośni­ka insta­la­cyjnego dla Windows 10

Share Button

Konwersja partycji Windows/Linux do pliku maszyny wirtualnej

Nic nie zda­je się skom­p­likowane, tylko braku­je narzędzi :). Jednak dzię­ki pro­gramis­tom życie sta­je się prost­sze. Przedstawiam opro­gramowanie służące do kon­wer­sji par­ty­cji na której zna­j­du­je się sys­tem oper­a­cyjny Windows lub Linux na plik wirtu­al­ny. Czytaj dalej Konwersja par­ty­cji Windows/Linux do pliku maszyny wirtu­al­nej

Share Button

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Czytaj dalej Domyślne hasła routerów

Share Button

Usługi Windows w Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam podgląd sta­tusu dzi­ała­nia usług Windows na zdal­nym urządze­niu.

Czytaj dalej Usługi Windows w Axence nVision

Share Button

Zmiana hasła administratora

WINDOWS XP

Przechodzimy do: Start –> Uruchom –> wpisu­je­my "CMD"

Następnie wpisu­je­my w kon­soli "net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator")

Wpisujemy:

net user admin­is­tra­tor *

Pojawia się:
Wpisz hasło dla użytkowi­ka –> wpisu­je­my nowe hasło
Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo

Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane pomyśl­nie.

—————————————————————————

WINDOWS VISTA

Przechodzimy do Start–> w polu rozpocznij wyszuki­wanie wpisu­je­my polece­nie: "CMD"–> klikamy prawym: uru­chom jako admin­is­tra­tor–> pojaw­ia się nowe okno–> klikamy:kontunuuj
lub naciskamy kom­bi­nację: znak windows+R i tam wpisu­je­my CMD

Następnie wpisu­je­my w konsoli"net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator")

Wpisujemy:

net user admin­is­tra­tor *

Pojawia się:
Wpisz hasło dla użytkown­i­ka –> wpisu­je­my nowe hasło
Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo

Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane pomyśl­nie.

Share Button