Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Zmiana hasła administratora

WINDOWS XP Przechodzimy do: Start –> Uruchom –> wpisu­je­my "CMD" Następnie wpisu­je­my w kon­soli "net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator") Wpisujemy: net user …