Archiwa tagu: backup

Kopie zapasowe za tworzone za pomocą Bacula

Alternatywa dla płat­nych, niejed­nokrot­nie bard­zo drogich rozwiązań, jest opro­gramowanie do tworzenia i zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi o nazwie Bacula. Przeznaczone jest do pra­cy w sieci­ach kom­put­erowych lub w wer­sji stand­alone — nawet na pojedyńczych maszy­nach. Pracuje w architek­turze klient-ser­w­er i zapisu­je dane na dyskach twardych lub napę­dach taśm mag­ne­ty­cznych.

Kod źródłowy Baculi w całoś­ci udostęp­niony jest na licencji wol­nego opro­gramowa­nia: AGPL, LGPL, Public domain. Oprogramowanie Bacula jest zestawem pro­gramów, które moż­na pobrać bezpłat­nie z ofic­jal­nej wit­ryny pro­jek­tu Bacula (http://www.bacula.pl)

Zestaw narzędzi Bacula przez­nac­zonych do archi­wiz­a­cji skła­da się z trzech pod­sta­wowych kom­po­nen­tów: klien­ta,  dae­mona mag­a­zynowa­nia oraz zarząd­cy. Do praw­idłowego dzi­ała­nia niezbęd­ny okaże się również ser­w­er bazo­danowy oraz kil­ka narzędzi pomoc­niczych do oper­acji na wolu­mi­nach i bazie danych.

bacula

Share Button

Rodzaje Backup

Wyróżniamy trzy rodza­je back­upu: Czytaj dalej Rodzaje Backup

Share Button

Kopie zapasowe i odtwarzanie za pomocą mySQLdump.

Mysqldump jest narzędziem do zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi baz mySQL. Czytaj dalej Kopie zapa­sowe i odt­warzanie za pomocą mySQLdump.

Share Button

Kopia aktywacji systemu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Jednym ze sposobów wyko­na­nia kopii aktywacji sys­te­mu Windows oraz odczy­tanie numeru seryjnego jest uru­chomie­nie niedużego pro­gra­mu Advanced Token Manager… Czytaj dalej Kopia aktywacji sys­te­mu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Share Button

Backup plików linux

W jed­nym z artykułów przed­staw­iony był prob­lem back­upu danych lin­ux za pomocą rsync. Następnym sposobem na back­up jest rozwinię­cie lin­ux­owego polece­nia scp.

Czytaj dalej Backup plików lin­ux

Share Button